Tonći Batinić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine, nakon čega je obavio pripravnički staž u OB Dubrovnik. Nakon obavljenog pripravničkog staža, položenog državnog ispita i dobivanja licence za samostalan rad, 2016.g radio je kao liječnik-nositelj tima u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, nakon čega je započeo specijalizaciju iz kardiologije u KBC Sestre Milosrdnice, tijekom koje je završio poslijediplomski specijalistički studij „Kardiologija“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon polaganja specijalističkog ispita, radi kao specijalist kardiolog na Klinici za bolest srca i krvnih žila KBC Sestre Milosrdnice.

Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, kao i kongresnih sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima.

Član je Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva (ESC)

Uže područje interesa uključuje perifernu bolest i slikovne metode (Color Doppler arterija i vena te UZV srca)