Božidar Perić, dr. med., specijalist interne medicine

Božidar Perić, dr. med.

Rođen je u Dubrovniku 1983. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2008. godine, pripravnički staž obavio je u KB Dubrava. Tijekom studija dobitnik je Posebne rektorove nagrade zbog uspješne organizacije međunarodnog studentskog kongresa „Croatian Student Summit“. Specijalizaciju iz interne medicine započinje 2011. godine u KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb, a od 2015. godine radi kao specijalist internist na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“. U tijeku je supspecijalističko usavršavanje iz endokrinologije i dijabetologije, kao i poslijediplomski Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo.

Suosnivač je Poliklinike Perić-Staničić.

Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, kao i više kongresnih sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Član je Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, Europskog društva za štitnjaču i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva.

Uže područje stručnog i znanstvenog interesa su bolesti štitnjače, kontrola štitnjače u trudnoći, ultrazvučna dijagnostika štitnjače, inzulinska rezistencijašećerna bolest, te arterijska hipertenzija.​

Bibliografija:

  1. Kruljac I, Ćaćić M, Ćaćić P, Biloš LSK, Kust D, Perić B, Filipović-Grčić M, Mirošević G, Ostojić V, Štefanović M, Vrkljan M. The Impact of Hyperosmolarity on Long-Term Outcome in Patients Presenting with Severe Hyperglycemic Crisis: A Population Based Study. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2017 Nov 17. doi: 10.1055/s-0043-117416. [Epub ahead of print]
  2. Perić B, Kruljac I, Šundalić S, Pećina HI, Jović A, Štefanović M, Butorac D, Vrkljan M. Obesity and hypercholesterolemia in patients with prolactinomas: Could DHEA-S and growth hormone be the missing link? Endocr Res. 2016 Aug;41(3):200-6. 
  3. Vrkljan AM, Pašalić A, Strinović M, Perić B, Kruljac I, Miroševć G. COEXISTENCE OF ADDISON’S DISEASE AND PERNICIOUS ANEMIA: IS THE NEW CLASSIFICATION OF AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR SYNDROME APPROPRIATE? Acta Clin Croat. 2015 Jun;54(2):232-5.